Zapisy na zajęcia

REGULAMIN

Zasady ogólne

 1. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów językowych grupowych wg ustalonego harmonogramu i w przewidzianej dla danego rodzaju kursu ilości godzin, (patrz:  oferta dla poszczególnych szkół) lub kursów indywidualnych 1:1 (jeden słuchacz: jeden lektor),  wg ustalonego harmonogramu oraz ustalonej liczby godzin.
 2. Pełen tok kursu to rok szkolny; kursy dzielą się na trzy trymestry:
  • Trymestr I – 02.10.2023 – 04.01.2024
  • Trymestr II – 05.01.2024 – 04.04.2024
  • Trymestr III – 05.04.2024 – 22.06.2024
 1. Ilość zajęć w semestrze i roku szkolnym oraz czas trwania zajęć są specyficzne dla danego rodzaju kursu (patrz: Cennik).
 2. W przypadku kursów 1:1 czas trwania kursu, ilość i czas trwania zajęć ustalany jest indywidualnie na początku kursu.
 3. Kurs uważa się za zrealizowany po wypracowaniu odpowiedniej dla danego kursu ilości zajęć. Jest to weryfikowane prowadzoną w każdej grupie listą obecności.
 4. Z przyczyn losowych dopuszcza się:
  1. Przeprowadzenie zajęć przez Lektora innego niż Lektor przypisany danej grupie
  2. Odwołania zajęć- wówczas wydłużeniu ulega realizacja roku szkolnego tak, aby wszystkie zajęcia się odbyły lub możliwa jest realizacja zajęć w innym terminie.
 5. Odwołanie przez słuchacza zajęć indywidualnych jest dopuszczalne na 24 godziny przed terminem zajęć; w przeciwnym wypadku zajęcia podlegają pełnej opłacie.
 6. Harmonogram zajęć z języka angielskiego zostanie opublikowany do 1 października 2023 roku za pośrednictwem przypisanych kont do kursantów w aplikacji LangLion (PANEL RODZICA)
 7. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia licząc od daty złożenia pisma. Rezygnacja z kursu powinna być przesłana na ms@goaheadschool.pl
 8. .  W razie zamknięcia szkoły na terenie której Go Ahead School organizuje kursy języka angielskiego, zajęcia stacjonarne zostają przekształcone w kursy online na czas zamknięcia jednostki szkolnej. Zajęcia online będą odbywać się przez Platformę LangLion lub inną, przystosowaną do nauczania zdalnego –  w godzinach zajęć w trybie stacjonarnym. 

Opłaty za kursy

 1. Cena kursu obejmuje:
  1. Test kwalifikujący do grupy dla nowych kursantów
  2. Autorskie materiały dydaktyczne Szkoły
  3. Wszelkie materiały dodatkowe, które Słuchacz otrzymuje na zajęciach
  4. Testy sprawdzające opanowanie materiału, badające rozwój umiejętności oraz w przypadku grup egzaminacyjnych egzaminy próbne
  5. Certyfikat ukończenia kursu.

Cena kursu nie obejmuje podręcznika.

-7% rabatu na dwójkę rodzeństwa

-10% rabatu na trójkę lub więcej rodzeństwa

Rabaty nie łączą się*
W przypadku przekroczenia terminu spłaty raty, rabat nie przysługuje*

   1. Terminy opłat w roku szkolnym 2023/2024
     • Pierwszy trymestr – płatność do 02.10.2023
     • Pierwszy trymestr (Druga rata) – płatność do 16.11.2023
     • Drugi  trymestr – płatność do 05.01.2024
     • Drugi trymestr (Druga rata) – płatność do 10.02.2024
     • Trzeci trymestr – płatność do 05.04.2024
     • Trzeci trymestr (Druga rata) – płatność do 10.05.2024

Dodatkowe postanowienia

   1. Słuchacz może zostać wykreślony z listy jeżeli uniemożliwia prowadzenie zajęć przez nieodpowiednie zachowanie lub nie dokona opłaty w terminie.
   2. Skargi, zażalenia, pytania i wątpliwości dotyczące programu nauczania oraz wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz sprawy związane z zamiarem rezygnacji należy kierować do właściciela szkoły; są one rozpatrywane indywidualnie.
   3. Fakt uiszczenia pierwszej opłaty za kurs jest potwierdzeniem akceptacji powyższego regulaminu oraz regulaminu płatności Go Ahead School.

Uczniowie zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia, kulturalnego zachowania, współpracy, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, odrabiania prac domowych oraz uczestnictwa w testach sprawdzających.

  1. Nieobecności ucznia na zajęciach grupowych nie są odliczane od ceny kursu. Szkoła zapewnia uczniom nieobecnym bezpłatne konsultacje i zajęcia wyrównawcze w celu uzupełnienia wiadomości oraz udostępnia materiały z zajęć, na których uczniowie nie byli obecni.
  2. Wszelkie materiały dydaktyczne w wersji papierowej  są wliczone w cenę zajęć.
  3. Na zakończenie kursu uczeń otrzymuje stosowny certyfikat.