Polityka prywatności & Cookies

Szanowni Państwo!
Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, związane z wejściem w życie Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– dalej: RODO, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Waszych danych osobowych.
 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, jak również do bezpośredniego kontaktu. 
 
Administratorem Państwa danych jest: Go Ahead School, Monika Skarbek z siedzibą znajdującą się przy ul. Człuchowska 35A/22, 01-360 Warszawa
 
Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów, tj.:
 • pocztą tradycyjną na adres Administratora: ul. Człuchowska 35A/22, 01-360 Warszawa
 • e-mailem na adres: ms@goaheadschool.pl
 
Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
Przypominamy również, że Twoje dane przetwarzamy:
 1. w celu niezbędnym do obsługi i realizacji usług, w szczególności – nauczania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. w celu kierowania  przez szkołę treści marketingowych  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem szkoły jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Szkoła nie przekazuje danych osobowych jednakże w procesie obsługi działalności Państwa dane mogą być przetwarzane przez:
 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 2. podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
 3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
 4. jednostki szkolne, w których Szkoła prowadzi działalność,
 5. pracownicy Szkoły.
 
Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
 
Dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do przez Szkołę treści marketingowych – do czasu wniesienia  sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
 4. w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną  – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną,
 5. w przypadkach gdy zachodzi konieczność prowadzenia procesu sądowego – do czasu zakończenia postępowania,
 6. w przypadkach dotyczących obowiązków podatkowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
 
Szkoła prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Człuchowska 35A/22, 01-360 Warszawa   lub elektronicznej – wiadomość email na adres: ms@goaheadschool.pl
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Szkołę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

  • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem goaheadschool.pl

  • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

  • Administrator – firma Go Ahead School Monika Skarbek, prowadząca działalność pod adresem: ul. Człuchowska 35A/22, 01-360 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5222324585, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

  • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

  • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES

  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

  • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

  • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

  • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

  • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

  • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

  • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

  • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

  • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Naucz się języka angielskiego w Go Ahead School

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej lub przejdź do zapisów online.