Zasady przetwarzania danych osobowych

Zmiana zasad przetwarzania danych osobowych!

Szanowni Państwo!
Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, związane z wejściem w życie Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– dalej: RODO, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Waszych danych osobowych.
 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, jak również do bezpośredniego kontaktu. 
 
Administratorem Państwa danych jest Go Ahead School, Monika Skarbek z siedzibą w Warszawie, 01-360 ul. Człuchowska 74/10.
 
Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów, tj.:
  • pocztą tradycyjną na adres Administratora: Koczarska 66, 05-082 Stare Babice
  • e-mailem na adres: ms@goaheadschool.pl
 
Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
Przypominamy również, że Twoje dane przetwarzamy:
1. w celu niezbędnym do obsługi i realizacji usług, w szczególności – nauczania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
3. w celu kierowania  przez szkołę treści marketingowych  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
5. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem szkoły jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
6. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Szkoła nie przekazuje danych osobowych jednakże w procesie obsługi działalności Państwa dane mogą być przetwarzane przez:
1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
2. podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
4. jednostki szkolne, w których Szkoła prowadzi działalność,
  1. pracownicy Szkoły.
 
Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
 
Dane osobowe będą przetwarzane:
1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do przez Szkołę treści marketingowych – do czasu wniesienia  sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
4. w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną  – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną,
5. w przypadkach gdy zachodzi konieczność prowadzenia procesu sądowego – do czasu zakończenia postępowania,
6. w przypadkach dotyczących obowiązków podatkowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
 
Szkoła prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Koczarska 66, 05-082 Stare Babice   lub elektronicznej – wiadomość email na adres: ms@goaheadschool.pl
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Szkołę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
 
Pozdrawiamy
Zespół Go Ahead School